عضویت

انجمن قانون و شفا

کانون پزشکی و حقوق ایران

عضویت در کانون پزشکی و حقوق ایران به سه صورت امکان پذیر میباشد

۱- عضویت افتخاری:

عضویت افتخاری به فعالان حقوق بشر و فلسفه فعال در دفاع از حقوق پزشکی و مدنی مردم خاورمیانه اعطا میگردد، عضویت افتخاری شامل اهدا تقدیر نامه شیر بالدار ایران و تکمیل بیوگرافی فعال مدنی میباشد. عضویت افتخاری با گزینش و رای هیئت امنا و به صورت اجماع پس از بررسی سوابق مدنی امکان پذیر میباشد.

۲- عضویت اجتماعی:

عضویت اجتماعی به فعالان حقوق بشر و فلسفه فعال در دفاع از حقوق پزشکی و مدنی مردم خاورمیانه اعطا میگردد. عضویت اجتماعی شامل اهدا گواهینامه شیر بالدار کانون پزشکی و حقوق ایرانی و ایجاد پروفایل عضویت میباشد. عضویت افتخاری با گزینش و رای هیئت امنا و به صورت عمومی پس از بررسی سوابق مدنی امکان پذیر میباشد.

۳- عضویت از طریق پرداخت حق عضویت:

کانون پزشکی و حقوق ایران از طریق پرداخت حق عضویت نیز عضو میپذیرد، عضویت به علاقمندان به فعالیت در زمینه حقوق بشر و فلسفه فعال در دفاع حقوق پزشکی و مدنی مردم خاور میانه اعطا میگردد. عضویت شامل گواهی عضویت کانون پزشکی و حقوق ایران و ایجاد پروفایل عضویت میباشد. عضویت عمومی برای عموم آزاد است.

مزایای عضویت:

عضویت در کانون پزشکی و حقوق ایران مزایایی ندارد.

مسئولیت مدنی:

عضویت در کانون پزشکی و حقوق ایران، برای اعضا بار مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد.

شرایط عضویت عمومی:

دارا بودن تحصیلات ، سابقه فعالیت مرتبط و فعالیتهای مدنی به صورت غیر الزام آور

پرداخت حق عضویت سالانه برای متقاضیان بند ۳

درخواست عضویت:

جهت ارسال رزومه، توصیه نامه و نامه درخواست به ایمیل darkhast@canmedlaw.org ارسال بفرمایید.